Điểm Hoà Vốn là gì? Những điều mà Doanh nghiệp nhất định phải biết về Điểm Hoà Vốn?

Điểm Hoà Vốn là gì? Những điều mà Doanh nghiệp nhất định phải biết về Điểm Hoà Vốn?

  

Một Công ty đạt tới Điểm Hòa vốn (Break Even Point) khi Doanh thu (thường là Doanh thu Thuần) bằng Tổng tất cả Chi phí,

Nghĩa là Doanh thu – Tổng tất cả Chi phí của Doanh nghiệp = 0

(Hay tại MBA Đường phố, chúng tôi thường thích Định nghĩa Điểm Hoà vốn là khi Số dư Đảm phí hay Lãi trên Biến phí = Chi phí Cố định, nghĩa là Số dư Đảm phí – Chi phí Cố định = 0, trong đó Số dư Đảm phí được tính bằng Công thức: Doanh thu – Chi phí Biến đổi = Số dư Đảm phí).

Tại Điểm Hòa vốn, Doanh nghiệp không Lời (Lãi) mà cũng chẳng Lỗ.

Điểm Hòa vốn của 1 Doanh nghiệp thường được Cụ thể hóa bằng Doanh số – nó có thể là 1 Giá trị Doanh số Bán hàng Cụ thể Cần đạt hay Số lượng Sản phẩm hoặc Dịch vụ hoặc Hàng hóa tối thiểu Cần Bán hay Sản xuất ra.

CÁCH SỬ DỤNG

 • Các Công ty sử dụng Điểm Hòa vốn để Xác định Độ khó của việc thu lại Lợi nhuận từ hoạt động Kinh doanh của Doanh nghiệp. Điểm Hòa vốn càng Thấp đồng nghĩa với rào cản tiến tới thành công về mặt Tài chính của 1 Công ty càng Thấp.
 • Ngoài ra, các Công ty cũng thường sử dụng Điểm Hòa vốn để:

– Xác định Giá bán phù hợp cho các Sản phẩm, Dịch vụ của Doanh nghiệp.
– Làm nổi bật Chi phí nào đang quá cao để có thể Giảm bớt hay Cắt bỏ.
– Quyết định Thời điểm Tung ra 1 Sản phẩm hoặc Dịch vụ mới hay Quyết định có nên Tung ra 1 Sản phẩm hoặc Dịch vụ mới hay không?
– Lấy Cơ sở để Xác định Mục tiêu Kinh doanh cho Doanh nghiệp.

 • Các Công ty thậm chí còn dùng Điểm Hòa vốn để đưa ra Quyết định có nên tiếp tục hoạt động Kinh doanh nữa hay không. Nếu 1 Công ty liên tục hoạt động ở dưới Điểm Hòa vốn thì việc tiếp tục Kinh doanh có thể không hợp lý.

VÍ DỤ:

Cửa hàng Bánh mỳ cần trang trải tất cả các Chi phí trong 1 tháng là 3.000.000đ. Sau 1 tháng, Doanh thu bạn thu được chỉ là 2.000.000đ có nghĩa là tháng đó bạn Lỗ vì Lợi nhuận của Cửa hàng là 2.000.000 – 3.000.000 = -1.000.000đ.

Nếu tình trạng này duy trì lâu, thì bạn nên cân nhắc dừng hoạt động Kinh doanh vì càng làm càng Lỗ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Doanh nghiệp nào khi bắt đầu Kinh doanh cũng ngay lập tức phải có Lãi trong những tháng/ năm đầu tiên (thực tế đây là điều gần như không thể).

Tại MBA Đường phố, chúng tôi thường chia ra làm 3 loại Điểm Hoà vốn ứng với lần lượt 3 Cột mốc Mục tiêu Kinh doanh Quan trọng trong bản P&L (Hoạch định hay Báo cáo Kết quả Kinh doanh) mà Doanh nghiệp cần Chinh phục:

ĐIỂM HOÀ VỐN HOẠT ĐỘNG THEO THÁNG:

Là thời điểm mà Doanh thu – Tổng Tất cả Chi phí của Doanh nghiệp trong 1 tháng = 0 (hay Số dư Đảm phí – Chi phí Cố định trong 1 tháng = 0), nghĩa là riêng tháng đó Doanh nghiệp không Lời cũng chẳng Lỗ, song các tháng khác có thể không (dẫn đến khi Tổng kết năm Tài chính vẫn ghi nhận rằng năm đó Doanh nghiệp đang Lỗ).

Đây là Cột mốc đầu tiên mà Doanh nghiệp cần Đạt được, thông thường sẽ phải đến tháng thứ 6 cho đến tháng thứ 10 kể từ khi Khởi sự Doanh nghiệp mới Chinh phục được Cột mốc này.

ĐIỂM HOÀ VỐN HOẠT ĐỘNG THEO NĂM:

Là thời điểm mà Doanh thu – Tổng tất cả Chi phí của Doanh nghiệp trong 1 Năm = 0 (hay Số dư Đảm phí – Chi phí Cố định trong 1 năm = 0), nghĩa là tính Tổng kết cả năm Tài chính ghi nhận Doanh nghiệp riêng năm đó không Lời cũng chẳng Lỗ (đồng nghĩa tất cả các tháng trong năm đó khi tính Bình quân thì Doanh nghiệp đều Đạt Điểm Hoà vốn), song các năm khác có thể không (dẫn đến khi Tổng kết toàn bộ các năm Tài chính kể từ khi Hoạt động vẫn ghi nhận rằng Doanh nghiệp đang Lỗ).

Đây là Cột mốc thứ hai mà Doanh nghiệp cần Đạt được, thông thường sẽ phải đến tháng thứ 18 cho đến tháng thứ 24 kể từ khi Khởi sự Doanh nghiệp mới Chinh phục được Cột mốc này.

ĐIỂM HOÀ VỐN ĐẦU TƯ (HAY ĐIỂM HOÀN VỐN ĐẦU TƯ):

Là Thời điểm khoản Vốn Đầu tư Ban đầu của Chủ Doanh nghiệp hay các Cổ đông, Nhà Đầu tư đã được các khoản Lợi nhuận theo tháng hay năm của Doanh nghiệp Tích luỹ lại Đủ để Hoàn trả.

Đây là Cột mốc thứ ba mà Doanh nghiệp cần Đạt được, thông thường sẽ phải đến tháng thứ 30 cho đến tháng thứ 36 kể từ khi Khởi sự Doanh nghiệp mới Chinh phục được Cột mốc này.

CÁC THÀNH PHẦN CỦA ĐIỂM HOÀ VỐN BAO GỒM:

 • Điểm Hòa vốn của 1 Công ty được chi phối bởi (sự tác động lẫn nhau giữa) 2 yếu tố Doanh thu (số tiền đi vào Doanh nghiệp) và tất cả các Chi phí (số tiền đi ra khỏi Doanh nghiệp)
 • Chi phí được chia làm 2 loại: Chi phí Cố định và Chi phí Biến đổi (tham khảo bài viết chuyên sâu về 2 loại Chi phí này của MBA Đường phố tại đây)

Chi phí Cố định gần như Bất biến cho dù Doanh nghiệp Bán hay Sản xuất được 1 hay 100 Sản phẩm.

Mặt khác, Chi phí Biến đổi thay đổi khi Sản lượng tăng lên hoặc giảm xuống.

Ví dụ: Chi phí Biến đổi thường là Nguyên liệu thô, Lương nhân công theo giờ, Thuế, Lãi vay, Chiết khấu, Hoa hồng, … . Còn Chi phí Cố định thường là Tiền thuê (thuê nhà, xưởng sản xuất, …), Lương bộ phận quản lý, Khấu hao, …

 • Để Hòa vốn, Doanh nghiệp phải trang trải được cả Chi phí Cố định và Chi phí Biến đổi, để làm việc này, Doanh nghiệp sẽ phải Tính toán được Số lượng Sản phẩm hay Dịch vụ tối thiểu Cần Bán hay Sản xuất ra đủ để Chi phí tất cả 2 loại Chi phí trên (còn gọi là Sản lượng Hoà vốn).

CÁCH TÍNH SẢN LƯỢNG HOÀ VỐN:

Công thức để tính Sản lượng Hoà vốn hay Sản lượng Sản phẩm cần Bán ra để Đạt Điểm Hoà vốn là:

Điểm Hòa vốn = Tổng Chi phí Cố định/ (Giá Bán mỗi Sản phẩm – Chi phí Biến đổi mỗi Sản phẩm)

Hay MBA Đường phố thường gọi là Điểm Hoà vốn = Tổng Chi phí Cố định/ Lợi nhuận Gộp trên đơn vị Sản phẩm.

Như vậy, chúng ta đã biết, cứ mỗi Sản phẩm hay Dịch vụ được Bán ra, ngay trên Giá bán hay Doanh thu của nó đã luôn có 1 Tỉ lệ Giá trị được Hạch toán ra để Bù đắp cho Chi phí Biến đổi, phần Giá trị còn lại sau khi lấy Doanh thu trừ đi Chi phí Biến đổi này thường được gọi là Số dư Đảm phí (hoặc Lãi trên Biến phí: Contribution Margin, hay MBA Đường phố thường gọi là Lợi nhuận Gộp trên đơn vị Sản phẩm: Gross Profit per Unit) sẽ được Tích luỹ lại để Bù đắp cho Tổng Chi phí Cố định của Doanh nghiệp.

(Tham khảo thêm về Chi phí Biến đổi và Chi phí Cố đinh tại đây)

Khi đã thấm nhuần Tư duy này, việc Tính toán Số lượng Sản phẩm hay Dịch vụ tối thiểu Cần Bán hay Sản xuất ra đủ để chi trả cho Chi phí Cố định

Rất đơn giản:
– Nếu bạn mở 1 Cửa hàng Bánh mỳ, có Tổng Chi phí Cố định (Thuê mặt bằng, Lương Quản lý, Điện nước v.v…) 1 tháng là 30.000.000đ/ tháng

– Mỗi chiếc Bánh mỳ bạn Bán ra với Giá 30.000đ/ bánh, trong đó Chi phí Biến đổi (Giá Vốn hàng Bán, Chi phí Marketing & Sales để Bán được 1 chiếc bánh .v.v…) là 20.000đ/ bánh.

– Vậy Số dư Đảm phí hay Lãi trên Biến phí hay Lợi nhuận Gộp trên 1 chiếc bánh sẽ = 30.000 – 20.000 = 10.000đ/ bánh.

– Vậy để Cửa hàng Bánh mỳ của bạn Đạt Điểm Hoà vốn Hoạt động 1 tháng sẽ cần Bán bao nhiêu Bánh?

Ta có Công thức Chi phí Cố định 1 tháng :

Lợi nhuận Gộp trên 1 bánh = 30.000.000 : 10.000 = 3000 bánh/ tháng (hay 3000 : 30 ngày = 100 bánh/ ngày), việc còn lại là bạn làm thế nào để có thể Bán được đủ Số lượng Bánh như thế là có thể yên tâm tháng đó CỬA HÀNG KHÔNG LỖ!

CÁCH HẠ THẤP ĐIỂM HÒA VỐN

 • Các Công ty, đặc biệt là các Doanh nghiệp mới luôn cố gắng hạ thấp Điểm Hòa vốn 1 cách tối đa để nhanh chóng sinh ra Lợi nhuận. Có 2 cách chính để làm việc này:

– Cắt giảm Chi phí
– Hoặc tăng Giá bán.

Cách thứ 2 thường khó khăn hơn vì người tiêu dùng thường không sẵn sàng để Mua 1 Sản phẩm quá đắt.

 • Tuy nhiên, còn có rất nhiều cách khác để giảm Chi phí, bao gồm:

– Đặt Cửa hàng ở nơi có Giá thuê thấp hơn và chỉ thuê không gian mà bạn thực sự cần.

– Tìm kiếm, sử dụng Nhà cung cấp và Nguồn cung cấp có Giá rẻ hơn.

– Giảm lương, giờ làm hay số lượng nhân viên.

– Cân nhắc làm việc từ xa (nếu có thể) để Cắt giảm Không gian cần thiết (và cả tiện ích đi kèm như điện, nước).

– Xác định Đối tượng Khách hàng của Doanh nghiệp Chính xác hơn, Tối ưu Chi phí Marketing & Sales trên mỗi Sản phẩm được Bán ra.

– Xây dựng quan hệ đối tác với các Doanh nghiệp nhỏ khác để trao đổi Dịch vụ (Outsoucing – Thuê ngoài 1 phần quy trình sản xuất để giảm Chi phí Cố định)

 • Như bạn có thể hình dung được, các Doanh nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Online thường dễ kiếm Lợi nhuận hơn vì không phải lo lắng về Chi phí Cửa hàng hay Hàng Tồn kho. Ví dụ: BKAV, Microsoft Office, KiotViet, Haravan, Misa …

KẾT LUẬN

 • Điểm Hòa vốn của 1 Công ty là “Điểm” mà khi Doanh thu và Chi phí của Doanh nghiệp đó bằng nhau.
 • Điểm Hòa vốn được Tính toán bằng cách sử dụng Chi phí Cố định, Chi phí Biến đổi và Giá bán của toàn bộ Sản phẩm Công ty đó làm ra.
 • Các Doanh nghiệp thường sử dụng Điểm Hòa vốn để Xác định khi nào thì họ có thể thu được Lợi nhuận hoặc Quyết định xem có nên thay đổi Giá bán hay Chi phí không.

NHỮNG SỰ THẬT THÚ VỊ

 • Rất nhiều Doanh nghiệp thất bại trước khi họ đạt Điểm Hòa vốn, nhưng với Amazon, sau khi được thành lập vào năm 1995, nó đã không tạo ra bất kỳ Lợi nhuận hằng năm nào cho đến tận năm 2003.
 • Tesla đã cố gắng vượt qua Điểm Hòa vốn trong 1 vài quý riêng lẻ nhưng vẫn chưa bao giờ đạt được Lợi nhuận hằng năm (tính đến hết 2019).

KEY TAKEAWAYS

 • Đạt Điểm Hòa vốn là khi Doanh thu (thường là Doanh thu Thuần) của Doanh nghiệp bằng với Tổng tất cả Chi phí. Tại Điểm Hòa vốn, Công ty không Lời (hay Lãi) mà cũng chẳng Lỗ.
 • Bạn có thể miêu tả Điểm Hòa vốn của 1 Doanh nghiệp bằng Số lượng Sản phẩm hay Dịch vụ, Hàng hóa tối thiểu cần Bán hay Sản xuất ra, hoặc Giá trị Doanh số Bán hàng cần Đạt được.
 • Để Tính toán Điểm Hòa vốn, 1 Công ty bắt buộc phải biết được Tổng Chi phí Cố định hàng tháng hay năm và Chi phí Biến đổi, Doanh thu (thường là Doanh thu Thuần) trên mỗi đơn vị Sản phẩm.
 • Công ty thành công về mặt Tài chính là 1 Doanh nghiệp hoạt động “Trên” Điểm Hòa vốn. Ở đó, Doanh nghiệp tạo ra được Lợi nhuận.

“Thường ở Việt Nam, các Chủ Doanh nghiệp hay quên cho trường (hay yếu tố) Thời gian vào khi tính Điểm Hoà vốn, dẫn đến không Xác định được Chính xác và Tách bạch Cụ thể các Cột mốc Mục tiêu Đạt Điểm Hoà vốn Hoạt động theo tháng, Điểm Hoà vốn theo năm, Điểm Hoà vốn Đầu tư Ban đầu, đây là Điểm mù Cốt tử Quyết định Thành Bại rất lớn khi Thực thi!” – Mr. Quân Idea (Quân Phan) – Founder MBA Đường phố

————————
MBA Đường phố – Vườn ươm Hỗ trợ Khởi nghiệp Toàn diện
Website: www.mbaduongpho.com
Hotline: 0886 924 688
Email: hotro@mbaduongpho.com
Address: GENESIS Housing, 307 Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

#MBA_Đường_phố #MBA #Khởi_nghiệp #Startups #SMEs #Entrepreneur #How_to_start_a_StartUp #ProfitandLoss #xaydungkehoachtaichinhkinhdoanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *